Játékszabályzat – Karácsonyi fejtörő

A Játék megnevezése:

„Karácsonyi fejtörő” (továbbiakban Játék).
 

A Játék szervezője:

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap; képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307, képviseli: Piroska Éna együttesen) (továbbiakban Szervező).
 

A Játék lebonyolítója:

Republic Group Communication Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-298435; képviseli: Barna Tamás ügyvezető önállóan) (továbbiakban Lebonyolító).
 

Játékos:

A Játékban 16. életévét betöltött magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt tetszőleges számú alkalommal.

16. életévét betöltött cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozott személy a Játékban csak és kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt.

Cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozott személy részvétele esetén a törvényes képviselő részvételhez való hozzájárulását vélelmezni kell.
 

Nyeremény:

  • hetente egy Zone ajándékcsomag bruttó 5.000. (ötezer) forint  értékben a Szervező által meghatározott ajándéktárgyakból (továbbiakban Ajándékcsomag).

Az ajándékcsomagok tartalmát a Szervező és a Lebonyolító ajándékcsomagonként, egyoldalúan állapítja meg.

 

A Játék időtartama és helyszíne:

A Játék 2021. december. 6 00:00 perctől december 17. 23:59 percig tart, sorsolásra minden héten egyszer, hétfőn kerül sor a lentebb részletezettek szerint.

  

A Játék helyszíne online térben a

https://www.facebook.com/zonebevasarlopark (továbbiakban Facebook) internetes oldal, azon belül pedig a következő profil:(továbbiakban Oldal).

https://www.facebook.com/groups/791435498140467/ (továbbiakban Csoport) internetes csoport.

  

A Játék rövid ismertetése:

  • Szabályzat és a Szervező “Karácsonyi fejtörő” megnevezésű játékszabályzata együttesen irányadóak. A Játékba jelentkező személynek a Játék időtartama alatt az ZONE Bevásárlópark Facebook profilján feltöltött Ünnepi fejtörőt kell komment formájában megfejtenie. Ezzel a fejtörőt helyesen megfejtő személy Játékossá válik és a jelen Játékszabályzat általa ráutaló magatartással elfogadottnak minősül.  A Játékosok közül a Lebonyolító a Játék lezárultával hat nyertest sorsol ki, aki jogosulttá válik a nyeremény átvételére.

A Szervező és Lebonyolító a kommenteléshez és a Facebook platformron megfelelő helyre való kommenteléshez nem köteles segítséget biztosítani.

  • Szabályzat és a Szervező “Karácsonyi fejtörő” megnevezésű játékszabályzata együttesen irányadóak. A Játékba jelentkező személynek a Játék időtartama alatt az ZONE Bevásárlópark Facebook csoportjában kommentelnie és posztolnia. Ezzel Játékossá válik és a jelen Játékszabályzat általa ráutaló magatartással elfogadottnak minősül.  A Játékosok közül a Lebonyolító a Játék lezárultával két nyertest sorsol ki, aki jogosulttá válik a nyeremény átvételére.

A Szervező és Lebonyolító a kommenteléshez és a Facebook platformron megfelelő helyre való kommenteléshez nem köteles segítséget biztosítani.

 

Ajándékok kisorsolása:

A Játékban nyertes személy külön, privát üzenetben a lakó-, vagy kézbesítési helyét is köteles megadni a nyeremény kézbesítése érdekében.

A játék Szervezője és Lebonyolítója a személyes adatok pontosságát és helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet semmilyen jogcímen.

A Játékban az Ajándékcsomagok sorsolására az alábbi időpontban kerül sor:

  • 2021. december 13. 15:00 órakor
  • 2021. december 20. 15:00 órakor

A sorsolásokat a Játék Lebonyolítója intézi és bonyolítja le.

A sorsolások helyszíne: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.

A sorsoláson közjegyző nem működik közre.

A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően, történnek a www.random.org internetes oldal igénybevételével.

  

A Nyeremény átadása:

A Lebonyolító a Játék lezárást követően privát Messenger üzenetben veszi fel a Nyertessel a kapcsolatot a Nyeremény átadása érdekében.

A Játékban egy személy csak egyszer lehet nyertes.

Abban a nem várt esetben, ha a Lebonyolító által megkísérelt kapcsolatfelvételt követő 5 (öt) naptári napon belül a nyertes Játékossal a kapcsolatfelvétel – bármilyen okból – sikertelen, úgy a Játékos a Nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti.

A kapcsolatfelvétel sikertelenségét a Lebonyolító egyoldalúan jogosult megállapítani.

Az Ajándékcsomag a sikeres kapcsolatfelvételt követő 60 (hatvan) naptári napon belül kerül átadásra a nyertes Játékos számára a Szervező és a Lebonyolító által egyoldalúan meghatározott futárszolgálattal való megküldéssel; a futárszolgálattal való küldéssel kapcsolatban a Szervezőt és a Lebonyolítót semmiféle felelősség nem terheli, a Nyereményt hibátlan állapotban átadottnak kell tekinteni a futárszolgálat részére való átadás feladás napján.

Az Ajándékcsomag átvételekor a Nyertes az Ajándékcsomaggal közös fényképfelvételt készít magáról, amit egyidejűleg megküld a Szervező részére az Oldalra a Messenger felületén; a jelen bekezdés szerinti fényképfelvétel elkészítésére és megküldésére a Játékos már a Játékba való jelentkezéssel kötelezettséget vállal, egyben hozzájárulását adja a megküldött fényképfelvétel lentebbi felhasználásához is.

A Nyereményként, a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan összeállított ajándékcsomag, ajándék vagy annak elemei tekintetében a nyertes cserére, vagy készpénzzel való helyettesítésre nem tarthat igényt.

Ha a nyertes Játékos a Nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy ezt követően a Nyereményre – korábbi, sikeres kapcsolatfelvétel ellenére sem – nem tarthat igényt.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképessége korlátozott, úgy a Nyeremény átvételével kapcsolatos ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a Nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

Amennyiben a Játékossá válás vélelmezett kritériumai megdőlnek, úgy az illető személy nem jogosult Nyereményre, illetve – amennyiben a Nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

A nyertes Játékos vezeték- és keresztneve az Ajándékcsomag átvétele esetén az átvételkor készített fényképfelvétel a Szervező alábbi FACEBOOK oldalán is közzétételre kerül a sorsolást követő 60 (hatvan) naptári napon belül; mely közzétételhez a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja.

 

A Szervező FACEBOOK oldala: https://www.facebook.com/zonebevasarlopark

 

Adatkezelés és adatvédelem:

A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat az alábbi honlapcímen érhető el.

 

Egyebek:

A Játék nem minősül szerencsejátéknak.

A nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, kivéve a Nyeremények átadásához a Nyertesek ehhez szükséges adatait. A fentiekkel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező a jelen honlapon nyilvánosságra hozza.

A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a Játék Szervezőjének alábbi e-mail címére jelenthetőek be.
info@zonepark.hu

 

Budapest, 2021. december 6.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap,

képviseli: Diófa Alapkezelő Zrt.

Szervező