Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

„Zone Advent”

Részvételi Feltételek és Szabályzat

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

 

1. A játék neve, szervezője, lebonyolítója,

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 18522361-2-44, képviseli Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307, képviseli: Koczeth-Maksay Éanna marketing manager és Kolozsi Eszter asset manager) ( a továbbiakban: „Szervező”) „Zone Advent” elnevezésű játékot szervez (a továbbiakban: „Játék”). A Játék Szervező által megbízott lebonyolítója a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Lebonyolító”). A Játék a Zone Bevásárlópark Facebook oldalán (www.facebook.com/zonepark) (továbbiakban: „Oldal”) keresztül érhető el az alábbi feltételekkel.

2. Részvételi feltételek:

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki valós Facebook regisztrációval rendelkezik és ezen valós Facebook profilján keresztül vesz részt a Játékon; és a Játék időtartama alatt a Szervező által megosztott adventi visszaszámlálásban részt vevő tartalmakban megfogalmazott kérdésekre válaszol és megfelel a Játék valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Játékos”).

Főnyeremény (a továbbiakban: „Főnyeremény”) sorsolásában való részvétel: 2018. december 1. 9:00 - 2018. december 21. 16:00 között kommentel az Oldalon megosztott adventi visszaszámlálás kapcsán közzétett képek bármelyikére..

Napi nyeremény sorsolásában való részvétel: a Játékos a napi sorsoláson részt vesz, ha az Oldalon megosztott tartalom napi nyeremény nyerésének lehetőségét jelzi („Napi-Játék”), s az adott napon 9:00 óra és 16:00 óra között a képre kommentben válaszol az aznapi kérdésre. Összesen 6 alkalommal kerül sor napi nyeremény kisorsolására.

A napi nyeremény sorsolásában résztvevő Játékosok a főnyeremény sorsolásában is részt vesznek.

A Főnyeremény sorsolásakor minden Játékos különböző eséllyel indul, több post alatti, illetve egy post alatt több komment elhelyezése is növeli a Játékos nyerési esélyeit. Egy post alatt történő több komment elhelyezése csak abban az esetben növeli a játékos esélyeit, ha az a postban megosztott tartalomra, kérdésre, felhívásra vonatkozik. Amennyiben a komment nem felel meg (például: nincs köze a post-hoz; duplikált komment) a postban leírtaknak, a komment érvénytelennek minősül.

2.2. Az a Játékos, aki többszörösen vagy hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül. A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.6. A Játékosnak aktív Facebook regisztrációval kell rendelkeznie a Játék és a sorsolások teljes időtartama alatt, valamint a Játékos által elhelyezett kommentnek elérhetőnek kell lennie a Játék és a sorsolások teljes időtartama alatt, annak érdekében, hogy a Játékos a sorsoláson részt tudjon venni.

3. Játék leírása, menete

3.1. A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, aki a 2.1 pontban megadott feltételeknek megfelel és azokat teljesíti.

3.2. A Játékban való részvétellel a Játékos önkéntesen hozzájárul továbbá, hogy amennyiben a nyertes Játékosok között szerepel, akkor a Szervező a nevét és Facebook profiljának linkjét nyilvánosságra hozza az Oldalon.

3.3. Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a Játékos nem jogosult a nyereményre vagy a Játékban való részvételre!

4. Nyeremények és sorsolásuk

4.1. Napi nyeremények:

a) 6 x 1 db Zone ajándékcsomag (összértéke: 5475,- Ft+Áfa), melynek tartalma:

 • 1 db Zone bevásárlótáska, melynek értéke 350 Ft+Áfa
 • 1 db Zone színezhető hátizsák, melynek értéke 460 Ft+Áfa
 • 1 db Zone stresszlabda, melynek értéke 250 Ft+Áfa
 • 1 db Zone buborékfújó, melynek értéke 390 Ft+Áfa
 • 1 db Zone ceruza készlet, melynek értéke 140 Ft+Áfa
 • 1 db Zone hűtőtáska jégakkuval, melynek értéke 1 095 Ft+Áfa
 • 1 db Zone esernyő, melynek értéke 1 582 Ft+Áfa
 • 1 db Zone termosz, melynek értéke 1 478 Ft+Áfa

b) 3 x 1db 2.000 Ft értékű Fressnapf ajándékutalvány

c) 1db BRAUN 80MV Arctisztító kefe (értéke: 8.936,- Ft)

d) 1db BOSCH MMR08R2 aprító (9.649,- Ft)

e) 1db SONY SR5-XB01 bluetooth hangszóró (8.936,- Ft)

A napi nyeremények kisorsolására a Napi-Játék napján 16:30-17:00 között kerül sor.

A 12 db felsorolt nyeremény összevonásra kerül és a kampány során összesen 6 alkalommal lesz kisorsolva. Egy alkalommal két nyeremény kerül sorsolás alá.

4.2. A Játék során a következő Főnyeremény kerül kisorsolásra a Játékosok között:

 • Sony PlayStation 4 Pro 1TB + Read Dead Redemption (értéke: 154.990,- Ft)

 

A Főnyeremény nyertese a Játékban részvető összes Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra.

A Főnyeremény sorsolására a következő időpontban kerül sor: 2018. december 21. 16:30 – 17:00 órakor.

4.3. A Játék során megnyerhető nyeremények (továbbiakban: „Nyeremény(ek)”) sorsolása https://socialwinner.besocial.hu/ weboldal segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik.  

A sorsolások helyszíne: a Lebonyolító székhelye. A sorsolások nem nyilvánosak.

4.3. A sorsoláson az összes Nyeremény vonatkozásában egy nyertes és két tartaléknyertes Játékos kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes Játékos(ok) abban az esetben válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes Játékos(ok) kiléte nem beazonosítható, vagy az(ok) kizárásra került(ek) a jelen Szabályzatban írtak alapján vagy bármelyikük esetében a részvétel eleve kizárt lett volna.

5. Nyeremények átvétele

5.1. A Lebonyolító a nyertes Játékost nyertességéről, valamint a Nyereménye átvételének részleteiről a Játékos Facebook profiljára küldött privát üzenetben, valamint az Oldalon való megosztáson keresztül értesül az adott sorsolás napján. A nyertes Játékosok kötelesek 5 napon belül válaszolni az értesítésre, a Zone Bevásárlópark hivatalos Facebook oldalának küldött privát üzenet formájában, ellenkező esetben „nem elérhető”-nek minősül, és a sorban következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a Nyeremény kiosztása sem a nyertesnek, sem a Tartaléknyerteseknek nem lehetséges, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra.

5.2. A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

5.3. A Nyereményt a Lebonyolító a privát üzenetben megadott címre futárszolgálattal küldi meg.

A Játékos elfogadja, hogy a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészében, akár részleteinek kezeléséhez és felhasználásához a Szervező bármely marketing vagy promóciós anyagában. A Nyeremény kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni.

Amennyiben a nyertes Játékos értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, stb.) adatokat adott meg, illetőleg a küldeményt bármilyen okból nem vette át, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a Nyereménytől elesik. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a Szabályzatnak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a Nyereménytől elesik.

5.4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha a Nyeremény átvételére jogosult Játékos Nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Játékos ezt követően a Nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt. A Szervező a határidőn belül nem vállal felelősséget a Nyeremény meghatározott időpontig történő átadásáért. A Szervező érdekkörében felmerülő késedelem a nyertes Játékos terhére nem róható.

5.5. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

5.6. Amennyiben akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játékos a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, vagy kiderül, hogy a jelen Szabályzat bármely pontját megsértette, valamint a Játék ideje alatt a regisztrációja törlésre került, illetve adatai törlését kéri, a nyertes Játékos a Nyereményre nem jogosult.

5.7. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményekre alkalmazandó személyi jövedelemadó megfizetését. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertes Játékosokat terheli.

5.8. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes Játékos tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult nyereményre, illetve – amennyiben a Nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

6. Adatkezelés és adatvédelem

6.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A kezelt adatok köre:

- a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: vezeték-, és utónév, Facebook profil adatai,

- a Nyeremény kézbesítése céljából megadott további személyes adatok: nyertes Játékos kézbesítési címe és telefonszáma

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Nyeremény átadását követően, de legkésőbb a Nyereményjáték lezárást követő 90. napig törli.

6.2. Az adatok kezelését a Szervező, mint Adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2.; cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) végzi.  Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységek.

További adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltató Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 18522361-2-44, képviseli Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307) a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”

Fejlesztő cég: Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 18522361-2-44, képviseli Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., adószám: 14660690-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-046307) a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”

6.4. Adattovábbítás

A Nyeremények nyertesek részére történő kiszállításáról a DHL Express Magyarország Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi repülőtér, terminál 1., DHL Express épület 302.) gondoskodik. A Nyeremények kézbesítése érdekében a nyertes Játékosok neve és kézbesítési címe továbbításra kerül.

A Játék során gyűjtött adatok további harmadik félnek nem kerülnek átadásra.

6.5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékos által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a szükséges intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

6.6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

6.7. A Játékosok jogai

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A Játékos bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok azok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

A Játékos jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a Játékos a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követő legfeljebb 30 napon belül a Játékos személyes adatait a nyilvántartásából törli.

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a játékos a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a nyereményjáték befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt visszavonja és a személyes adatainak törlését kéri, ez a nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a játékos személyes adatai nélkül a nyereményjáték nem bonyolítható le.

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

- a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Játékos a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: 1013 Budapest, Krisztina tér 2. szám alatti címen postai úton vagy az info@zonepark.hu e-mail címen. .

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.

Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6.8. A Játékos fenti jogainak megsértése esetén a Játékos a lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz (illetékességkereső: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso) fordulhat. A bírósági eljárás megindítása soron kívül történik és illetékmentes. A Szervezővel szemben Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) panaszt tehet.

7. Felelősség

7.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a komment, illetve a feleken kívül álló okból az internet szolgáltatás nem elérhető vagy a kommentelést nem lehet végrehajtani. 

7.2. Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli résztvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, kivéve a Nyeremény nyertesének adatait. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

7.4. A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező, illetve a Lebonyolító minden felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos kommentje törlésre kerül, a Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

7.5. A Szervező és Lebonyolító a nyeremény hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Szervező és Lebonyolító kizárják minden felelősségüket bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá kizárják felelősségüket a Játék vagy annak lebonyolítása során felmerülő esetleges hibákból, hiányosságokból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségek, károk, veszteségek kapcsán. Sem Szervező, sem Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.

8. Tájékoztatás

8.1. A Játékkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz tehető a következő elérhetőségeken: info@zonepark.hu e-mail címen.

8.2. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

8.3. A Játékos kizárólag saját Facebook profiljával, valamint e-mail címével jogosult részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos Facebook profil vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.  

8.4. A Játékos vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

A hivatalos Szabályzat, továbbá a Játékról részletes információk elérhetőek az Oldalon (link: www.zonepark.hu/advent). A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változásairól az Oldalon nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

8. A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 120 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában, nem támogatja azt.

 

Budapest, 2018.12.01.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap,

képviseli Diófa Alapkezelő Zrt.

Szervező