Adatvédelmi nyilatkozat

Hírlevél küldése során kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Diófa Alapkezelő Zrt (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2; cégjegyzékszám: 01-10-046307; „ZONE”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adataidat.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A felvett személyes adatok kezelésére a ZONE jogosult. A ZONE adatvédelmi tisztviselőt kinevezett. Az adatvédelmi tisztviselő Csontos Gábor (e-mail cím: gdpr@diofaalapkezelo.hu; telefonszám: +361 888 4120)

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A ZONE a személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Te hozzájárulásod.

 1. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélküldés céljából rögzített személyes adataihoz a következő adatfeldolgozók férnek hozzá:

 • a Republic Goup Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51. V em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-939082) a Zonepark.hu weboldal online és kommunikációs stratégiákért felelős munkatársai.
 1. Az adatkezelés időtartama

A ZONE a személyes adataidat a hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig kezeli.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid
  1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhetsz a ZONE-tól arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataidat.

Ha a ZONE kezeli a személyes adataidat, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A ZONE a kezelt személyes adataid másolatát – kérésed esetén – a rendelkezésedre bocsátja.

 1. Helyesbítéshez való jog

Jogosult  vagy a ZONE-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat vagy egészítse ki a hiányos személyes adataidat

 1. Törléshez való jog

A ZONE kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.

A ZONE a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a ZONE-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a ZONE-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a ZONE indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat, ha (i) a ZONE-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a ZONE jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted a ZONE-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a ZONE a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Kérheted a személyes adatid kezelésének korlátozását, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzed, (iii) a ZONE-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból.

A ZONE az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat a feloldást megelőzően.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy a ZONE rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  1. Ha úgy gondolod, hogy a ZONE megsértette a jogaidat a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: gdpr@diofaalapkezelo.hu, +36 1 888 4120.
  2. A személyes adataidra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:             1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                          +36 (1) 391-1400
Fax:                                 +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                     ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.